Cookie Policy


Ta witryna używa plików cookie – małych plików tekstowych, które są umiesz­czone na kom­pu­te­rze, aby pomóc stro­nie zapew­nić lep­sze dzia­ła­nie. Gene­ral­nie, cia­steczka są uży­wane do zacho­wa­nia pre­fe­ren­cji użyt­kow­nika, prze­cho­wy­wa­nia infor­ma­cji na takie rze­czy jak ano­ni­mo­wych danych śle­dze­nia do apli­ka­cji firm trze­cich, takich jak Google Ana­ly­tics. Co do zasady, cia­steczka mają słu­żyć Two­jej wygo­dzie. Jed­nakże, możesz je wyłą­czyć na tej stro­nie i na innych. Naj­bar­dziej sku­tecz­nym spo­so­bem jest wyłą­cze­nie obsługi pli­ków cookies w przeglądarce.